top of page
ใครก็บอกว่า AI จะมาแทนคน แต่ความจริงมันคือสิ่งนี้!

ในวงการออนไลน์ที่มีการพูดถึง AI มากขึ้นทุกวัน
หลายคนอาจกังวลว่า AI จะมาแทนที่คนในการทำงานหลายๆ ด้าน
แต่ความจริงแล้ว AI ไม่สามารถแทนที่คนได้ทั้งหมด โดยเฉพาะในธุรกิจการทำการตลาดออนไลน์
และการสร้างแบรนด์สถิติการใช้ AI และทีมการตลาดในองค์กร

จากการสำรวจของ Gartner ในปี 2023 พบว่า 60% ขององค์กรใหญ่
ยังคงพึ่งพาทีมการตลาดที่มีคนเป็นหลักในการวางแผนและดำเนินการแคมเปญการตลาด
ในขณะที่เพียง 40% เท่านั้นที่ใช้ AI เป็นเครื่องมือหลักในการทำงาน นอกจากนี้ยังพบว่า

75% ของบริษัทที่ประสบความสำเร็จในตลาดโลกมีการใช้ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างรายงาน
แต่ยังคงต้องการทีมการตลาดที่มีความสามารถในการตีความและวางแผนกลยุทธ์

85% ของแคมเปญการตลาดที่ประสบความสำเร็จมีการผสมผสานการใช้ AI
และทีมการตลาดที่มีความคิดสร้างสรรค์และประสบการณ์

70% ของผู้บริหารการตลาดเห็นว่าความคิดสร้างสรรค์และการมีมนุษยสัมพันธ์เป็นสิ่งที่ AI
ยังไม่สามารถทดแทนได้

บทสรุปคือ ความสามารถของ AI รวมไปถึงข้อจำกัด
จากการสำรวจของ McKinsey ในปี 2023 พบว่า AI มีข้อจำกัดดังนี้

- ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)
AI ยังไม่สามารถสร้างแนวคิดใหม่ๆ ที่ไม่มีข้อมูลอ้างอิงได้
โดย 80% ของผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาดระบุว่า ความคิดสร้างสรรค์
เป็นสิ่งที่ AI ไม่สามารถทดแทนได้ เพราะ AI ยังทำได้เพียงการนำสิ่งที่มีอยู่แล้วมานำเสนอให้กับผู้ใช้งานเท่านั้น

- การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ (Strategic Decision-Making)
AI สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ แต่การวางแผนกลยุทธ์ที่ซับซ้อนและต้องการความเข้าใจ
ในบริบทที่กว้างขวางยังคงต้องการมนุษย์ โดย 70% ของผู้บริหารระบุว่า
การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ยังคงต้องพึ่งพาความรู้และประสบการณ์ของคน

- ความเข้าใจในบริบทและความสัมพันธ์ (Contextual Understanding)
AI ขาดความสามารถในการเข้าใจและตีความข้อมูลในบริบทที่ซับซ้อนและเชื่อมโยงกัน
ตัวอย่างเช่น การทำการตลาดที่ต้องการการเข้าใจในวัฒนธรรมและการสื่อสารแบบละเอียด
ซึ่ง 85% ของผู้บริหารการตลาดเห็นว่าคนยังคงสำคัญในการทำงานนี้

- การสื่อสารและการมีมนุษยสัมพันธ์ (Communication and Interpersonal Skills)
การสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ายังคงเป็นจุดแข็งของมนุษย์
โดย 90% ของผู้บริหารการตลาดเห็นว่าความสามารถนี้เป็นสิ่งที่ AI ไม่สามารถทดแทนได้

AI มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากในเวลาอันรวดเร็ว
และสามารถสร้างรายงานหรือแนะนำกลยุทธ์การตลาดเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตาม AI ยังขาดความสามารถในการเข้าใจและตีความข้อมูลในบริบทที่ซับซ้อน
รวมถึงการใช้ความคิดสร้างสรรค์และการมีความรู้สึกที่ลึกซึ้งแบบมนุษย์

คนยังคงมีความสำคัญในวงการการตลาดและแบรนด์
แม้ AI จะช่วยลดภาระงานที่ซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
แต่การตัดสินใจในเรื่องการวางแผนการตลาดและการสร้างแคมเปญยังต้องการความรู้
ประสบการณ์ และความคิดสร้างสรรค์จากคน

การใช้ AI เป็นเครื่องมือเสริมในการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลช่วยให้ทีมการตลาด
สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่การตัดสินใจที่สำคัญยังคงต้องการการมีส่วนร่วมจากคน

ตัวอย่างการใช้งานจริง
บริษัทการตลาดในต่างประเทศ เช่น Coca-Cola, Nike และ Amazon
ยังคงให้ความสำคัญกับทีมการตลาดที่มีความสามารถ โดยใช้ AI เป็นเครื่องมือในการเสริมประสิทธิภาพการทำงาน
แต่การวางกลยุทธ์และการสร้างแคมเปญยังคงเป็นหน้าที่ของคน
นอกจากนี้ยังมีการใช้ทีมการตลาดในการวิเคราะห์และตีความข้อมูลที่ได้จาก AI เ
พื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความลึกซึ้งและตรงตามเป้าหมายของบริษัท

บทสรุป
AI เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการเสริมการทำงานในธุรกิจการตลาดออนไลน์
แต่ไม่สามารถแทนที่คนได้ทั้งหมด การใช้ AI ร่วมกับคนที่มีความรู้และประสบการณ์
จะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถนำไปสู่ความสำเร็จในการขายบริการออนไลน์
ด้านที่ปรึกษาแบรนด์และการตลาด

ทีมงาน Extrasunday ใช้เครืองมือ AI ในการทำงานทั้งรูปแบบของการค้นหาข้อมูล
การร่วมสร้างสรรค์กับคน และการวางแผนรวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ และการสร้างยอดขาย
โดยมีทีมงานที่มีประสบการณ์และ ยังช่วยให้คุณลดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย

ใครก็บอกว่า AI จะมาแทนคน แต่ความจริงมันคือสิ่งนี้!

bottom of page