top of page
Core Value ค่านิยมองค์กร ทำไมในแบรนด์ธุรกิจจึงต้องมี!

Core value หรือค่านิยมหลักมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อแบรนด์ธุรกิจ
เพราะเป็นเสมือนต้นทางสำคัญที่จะทำให้องค์กรขับเคลื่อนไปในทางเดียวกัน

ดังนั้น แบรนด์องค์กรที่อยากให้การทำงานของบริษัทเกิดทิศทางจำเป็นจะต้องสร้างค่านิยมให้เกิดขึ้นให้ได้
ไม่ว่าจะสร้างกระบวนการเชิงสร้างวัฒนธรรมต่อพนักงาน หรือจะเป็นการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทำงานร่วมกัน

ค่านิยมบางครั้งเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ แต่เราสัมผัสได้หากบริษัทนั้นนั้นมีค่านิยมที่ดี
เหตุผลหลายประการที่ทำให้ค่านิยมองค์กรนั้นมีความสำคัญ:

1. การชี้นำ: ค่านิยมหลักทำหน้าที่เป็นความเชื่อพื้นฐานและหลักการชี้นำขององค์กร
พวกเขากำหนดวัฒนธรรม แจ้งการตัดสินใจ และจัดทำกรอบสำหรับพฤติกรรมและการกระทำ

2. เอกลักษณ์ของแบรนด์: ช่วยในการกำหนดเอกลักษณ์ของแบรนด์และชื่อเสียงขององค์กร
สร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง และช่วยสร้างเสียงของแบรนด์ที่มีเอกลักษณ์

3. ความผูกพันของพนักงาน: ค่านิยมหลักสะท้อนกับพนักงาน
ส่งเสริมความรู้สึกเป็นเจ้าของและสอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กร
สิ่งนี้สามารถนำไปสู่ระดับการมีส่วนร่วม ประสิทธิผล และความพึงพอใจที่สูงขึ้น

4. ความไว้วางใจและความภักดีของลูกค้า: ด้วยการยึดมั่นในค่านิยมหลักองค์กร
จะสามารถสร้างความไว้วางใจและความภักดีในหมู่ลูกค้าได้ ความสอดคล้องในหลักการ
และการดำเนินการนี้ช่วยในการรักษาและดึงดูดลูกค้า

5. ทิศทางเชิงกลยุทธ์: ค่านิยมหลักชี้นำการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการตัดสินใจ
เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรยังคงความเป็นจริงต่อภารกิจและวัตถุประสงค์ของตน

6. การดึงดูดผู้มีความสามารถ: ช่วยในการดึงดูดและรักษาผู้มีความสามารถซึ่งมีค่านิยมคล้ายคลึงกัน
ส่งผลให้พนักงานมีความเหนียวแน่นและมีแรงบันดาลใจมากขึ้น

ตัวอย่างค่านิยมหลักในองค์กร

Google: มุ่งเน้นไปที่ค่านิยมที่ "มุ่งเน้นไปที่ผู้ใช้แล้วทุกอย่างจะตามมา" "เร็วดีกว่าช้า" และ "คุณสามารถจริงจังได้โดยไม่ต้องสูท" โดยเน้นที่นวัตกรรมที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง ความเร็ว และวัฒนธรรมองค์กรแบบไม่เป็นทางการ

Microsoft: เน้นย้ำถึงค่านิยมเช่น "นวัตกรรม" "ความหลากหลายและการไม่แบ่งแยก" และ "ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร" ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี พนักงานที่หลากหลาย และผลกระทบต่อสังคม

Starbucks: มีค่านิยมที่น่าอบอุ่นมาก ก็คือ "การสร้างวัฒนธรรมแห่งความอบอุ่นและการเป็นเจ้าของ"
"การกระทำด้วยความกล้าหาญ" และ "การปรากฏตัว" โดยมุ่งเน้นที่การสร้างสภาพแวดล้อมเชิงบวก
สำหรับทั้งพนักงานและลูกค้า

การพัฒนาที่ดีให้ทิศทางของค่านิยมนั้น เกิดแนวทางที่ชัดเจนมากขึ้น การอบรมและฝึกฝน
รวมถึงการใช้ทีมงานมือชีพ ที่เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาค่านิยมองค์กร
จะสามารถปลุกให้ ทีมงานและบริษัทเกิดความฮึกเหิม แรงใจ และเดินไปอยู่จุดที่สูงขึ้น
สำเร็จมากขึ้น หากได้รับการพัฒนาจริงจัง
ซึ่งบริษัท Extrasunday ได้มีโอกาสเข้าไปทำงานร่วมกับหลากหลายองค์กรเช่นกัน

ตัวอย่างค่านิยมที่นิยมใช้ในองค์กรต่างๆ

• Accountability - Taking responsibility for your actions and decisions.
• Adaptability - Being able to adjust to new situations and environments.
• Creativity - Expressing yourself through art, music, writing, or other forms of creativity.
• Adventure - Seeking out new experiences and challenges.
• Curiosity - Having a desire to learn and explore new ideas and concepts.
• Altruism - Putting the needs of others before your own.
• Decisiveness - Making clear and timely decisions.
• Ambition - Having a strong desire to achieve success and reach your goals.
• Dedication - Being committed to your goals and values.
• Authenticity - Being true to yourself and your beliefs.
• Dependability - Being reliable and trustworthy.
• Balance - Maintaining a sense of equilibrium in all aspects of your life.
• Determination - Persisting in the face of obstacles and challenges.
• Beauty - Appreciating and seeking out beauty in all its forms.
• Discipline - Maintaining a sense of self-control and focus.
• Belonging - Feeling a sense of belonging and connection to others.
• Diversity - Valuing and respecting differences in people and cultures.
• Bolehess - Being willing to take risks and make bold decisions.
• Drive - Having a strong motivation to succeed.
• Caimness - Maintaining a sense of composure and tranquility in stressful
• Empathy - Understanding and sharing the feelings of others. situations.
• Endurance - Being able to persevere through difficult situations.
• Care - Showing concern and compassion for others.
• Energy - Having a high level of enthusiasm and vitality.
• Challenge - Seeking out challenges and pushing yourself to grow and
• Excellence - Striving for excellence in all aspects of your life.
develop.
• Exploration - Seeking out new experiences and ideas.
• Character - Having strong moral and ethical values.
• Fairness - Treating others with fairness and justice.
• Clarity - Having a clear understanding of your goals and values.
• Faith - Having strong beliefs and a sense of spirituality.
• Collaboration - Working well with others and valuing teamwork.
• Family - Valuing and prioritizing your family relationships.
• Commitment - Being dedicated and loyal to your goals and values.
• Flexibility - Being adaptable and open to change.
• Compassion - Showing kindness and empathy towards others.
• Focus - Maintaining a sense of concentration and attention to detail.
• Confidence - Believing in yourself and your abilities.
• Freedom - Valuing personal freedom and independence.
• Consistency - Maintaining a sense of reliability and predictability.
• Friendship - Building and maintaining strong friendships.
• Courage - Facing challenges and adversity with bravery and strength
• Fun - Seeking out enjoyment and pleasure in life.

สามารถติดต่อ หรือสอบถามพูดคุย เพื่อรับบริการจากทีมงาน Extrasunday เบื้องต้นได้ที่
Extra Sunday ที่ปรึกษาการสร้างแบรนด์และการตลาด
📞 โทร: 086-710-5020
💌 อีเมล: cs@extrasunday.co.th

#ExtraSunday #แบรนด์ #สร้างแบรนด์ #Branding #BrandingAgency #การตลาดออนไลน์ #ตั้งชื่อแบรนด์ #Marketing #MarketingAgency #AdvertisingAgency #OnlineMarketing #DigitalMarketing #การตลาด #การตลาดดิจิทัล #เอเจนซี่ #เอเจนซี่โฆษณา #ที่ปรึกษาการตลาด

Core Value ค่านิยมองค์กร ทำไมในแบรนด์ธุรกิจจึงต้องมี!

bottom of page